01
O Nas / Regulamin

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą

  1. Postanowienia
   1. Stomatologia Stencel Robert Stencel jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie:
   • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie;
   • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.);
   • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.);
   • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697).
  2. Podmiot leczniczy
   1. Stomatologia Stencel Robert Stencel jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art.4 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.
   2. Podmiot leczniczy pod nazwą Stomatologia Stencel Robert Stencel używa nazwy skróconej Stomatologia Stencel.
   3. Adres: ul. Franciszka Karpińskiego 3, 41-500 Chorzów
  3. Cele i zadania podmiotu leczniczego
   1. Celem Stomatologii Stencel jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie działań stomatologicznych służących przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
    1. Do zadań Stomatologii Stencel w szczególności należą:
     a. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii, w ramach kompetencji lekarza stomatologa, asystentki stomatologicznej oraz higienistki stomatologicznej.
     b. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji mikroskopowej, stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej, periodontologii, chirurgii stomatologicznej, implantologii oraz ortodoncji.
  4. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
   1. Siedzibą i miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Chorzów 41-500, ul. Franciszka Karpińskiego 3.
  5. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego
   1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.
   2. Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:
   • osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń,
   • telefonicznego pod numerem telefonu 508 169 997 lub 32 241 01 77
   • mailowego pod adresem: rejestracja@stomatologia-stencel.pl
   • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: www.stomatologia-stencel.pl
  6. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w Rejestracji. W Rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać dowód tożsamości.
   1. W Rejestracji Pacjent zobowiązany jest wypełnić stosowne dokumenty dot. danych, wywiadu zdrowotnego, klauzuli RODO.
   2. Zgoda na udzielenie świadczenia musi być złożona przez Pacjenta każdorazowo, przed rozpoczęciem zabiegu z zakresu implantologii, endodoncji, protetyki, chirurgii, periodontologii, ortodoncji a także przed zabiegiem wybielania zębów.
   3. Po zarejestrowaniu się do lekarza, Pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie lekarskim, na pierwszą wizytę pacjent zgłasza się 15 minut wcześniej, w celu założenia dokumentacji medycznej.
   4. Spóźnienie Pacjenta na umówioną wizytę powyżej 15 min może skutkować odmówieniem udzielenia świadczenia stomatologicznego przez lekarza.
   5. W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego (w gabinecie, podczas wizyty) Pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.
   6. Osoby niepełnosprawne oraz kobiety w ciąży posiadają pierwszeństwo przyjęcia podczas wizyty dyżurowej w weekendy i święta.
   7. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego Pacjent ma prawo do złożenia skargi / zażalenia na zachowanie lub czynności personelu. Skargi/zażalenia przyjmuje manager placówki.
   8. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie. Na każdą skargę złożoną pisemnie należy udzielić odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych.
  7. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Stomatologii Stencel
  • Do głównych zadań organizacyjnych wszystkich komórek organizacyjnych należy:
    • realizacja zadań podmiotu i celu, dla którego zostały one utworzone, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie,
    • kompetentne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków,
    • dbałość o należyty wizerunek Stomatologii Stencel,
    • zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu,
    • przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty Praw Pacjenta.
  • Do podstawowych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Stomatologia Stencel należy:
    • badanie i porada lekarska,
    • działania diagnostyczne,
    • udzielenie pierwszej pomocy doraźnej,
    • profilaktyka stomatologiczna,
    • świadczenia z zakresu stomatologii zachowawczej,
    • świadczenia z zakresu protetyki stomatologicznej,
    • świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej,
    • świadczenia z zakresu stomatologii dziecięcej,
    • świadczenia z zakresu periodontologii,
    • świadczenia z zakresu ortodoncji,
    • świadczenia z zakresu implantologii,
    • prowadzenie dokumentacji medycznej.
  • Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego regulują odrębne, wewnątrzzakładowe przepisy o treści ustalonej przez właściciela Stomatologii Stencel.
  • Stomatologia Stencel powierza wyznaczonemu lekarzowi obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych.

VII. Postępowanie z dokumentacją medyczną

   1. Stomatologia Stencel prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
   2. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
   3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 udostępnia się w szczególności na wniosek:
   • Pacjenta, bądź osoby upoważnionej przez Pacjenta,
   • Podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
   • Ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem.
    4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
   • tylko i wyłącznie w siedzibie Stomatologii Stencel,
   • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
   • przesyłanie zdjęć RTG oraz tomografii komputerowej poprzez internetową skrzynkę pocztową możliwe wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody Pacjenta z czytelnym podpisem.

VIII. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

   1. Gabinet Stomatologiczny Stomatologia Stencel nie ma podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a co za tym idzie wszelkie świadczenia są odpłatne. Cennik świadczonych usług jest ogólnodostępny w siedzibie Stomatologia Stencel, oraz na stronie internetowej www.stomatologia-stencel.pl
   2. Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
   3. Gabinetem Stomatologicznym Stomatologia Stencel kieruje manager placówki i reprezentuje ją na zewnątrz.
   4. Manager samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Gabinetu Stomatologicznego.
   5. Podczas nieobecności managera zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
   6. Do obowiązków i uprawnień managera należy:
    • organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,
    • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
    • podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia, premii, rozwiązywania umów cywilno-prawnych.
    • kontrolowanie przestrzegania przez pracowników i osoby udzielające świadczeń na podstawie umów innych niż umowa o pracę,
    • przyjmowanie skarg i zażaleń oraz prowadzenie korespondencji z nimi związanej,
    • wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność Stomatologii Stencel,
    • nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych,
    • zatwierdzanie harmonogramów pracy osób udzielających świadczeń medycznych,
    • działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
    • nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych pomieszczeń
     w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
    • dbanie o udzielanie świadczeń medycznych wyłącznie przez personel o niezbędnych kwalifikacjach zawodowych.

 Obowiązki personelu pracującego w Stomatologii Stencel

   1.  Personel administracyjny – recepcja:
   • profesjonalna opieka nad pacjentami,
   • kontrola dokonywania wpisów do kart przez lekarzy,
   • rozliczanie Pacjentów za wykonane zabiegi stomatologiczne (monitorowanie
    i ewidencjonowanie niedopłat pacjentów),
   • rejestracja oraz dokonywanie wszystkich zmian terminu wizyt Pacjentów,
   • przygotowywanie kart zarejestrowanych Pacjentów,
   • przedstawianie Pacjentom obowiązującego cennika wykonywanych usług,
   • archiwizacja dokumentacji medycznej,
   • przekazywanie prac protetycznych do techników i nadzór nad terminowością ich wykonania,
   • przestrzeganie tajemnicy informacji zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” oraz wszelkich danych o pacjentach objętych tajemnicą lekarską,
   • noszenie stroju służbowego i identyfikatora,
   • przestrzeganie przepisów i zasad BHP, ppoż oraz postanowień regulaminów i procedur Stomatologii Stencel.b. Personel medyczny – lekarze stomatolodzy:
   • wykonywanie zawodu lekarza dentysty zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością, a w szczególności zgodnie z „Ustawą o wykonywaniu zawodów lekarza i lekarza dentysty” z dnia 5 grudnia 1996 r, oraz Kodeksem Etyki Lekarskiej,
   • prowadzenie rzetelnej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   • wystawianie zwolnień lekarskich, recept oraz zaświadczeń dot. przeprowadzonego leczenia,
   • przestrzeganie tajemnicy informacji zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” oraz wszelkich danych o pacjentach objętych tajemnicą lekarską,
   • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
   • diagnostyka radiologiczna – zdjęcia RTG, zdjęcia punktowe, tomografię.
   • noszenie identyfikatora oraz stroju służbowego,
   • przestrzeganie przepisów prawa, zasad BHP i PPOŻ oraz postanowień regulaminów i procedur Stomatologii Stencel.c. Asystentki stomatologiczne:
   • praca na 4 ręce z lekarzem,
   • utrzymywanie w porządku i sterylności gabinetów stomatologicznych,
   • dbałość o sprawność sprzętu i sterylność narzędzi,
   • zaopatrzenie gabinetu w materiały stomatologiczne,
   • opisywanie prac protetycznych (terminowe przekazywanie ich do recepcji oraz kontrola ich wykonania przez protetyka przed następną wizytą pacjenta),
   • noszenie identyfikatora oraz stroju służbowego,
   • przestrzeganie przepisów prawa, zasad BHP i PPOŻ oraz postanowień regulaminów i procedur Stomatologii Stencel.
   1. Prawa i obowiązki Pacjenta

W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Stomatologii Stencel Pacjent ma prawo do:

   • poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
   • świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
   • uzyskania rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
   • wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnozy, leczenia i kosztach.

Do obowiązków pacjenta należy:

   1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych
    w Stomatologii Stencel ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do managera.
   2. W przypadku, gdy Pacjent nie może przyjść na umówioną wizytę, należy ją wcześniej odwołać lub przełożyć na inny termin, by ewentualnie mógł skorzystać z tego terminu inny Pacjent.
   3. Zadatek na leczenie stomatologiczne:
   • W przypadku niektórych wizyt, w celu zabezpieczenia czasu pracy lekarza i wykonania umowy, zastrzegamy sobie możliwość pobrania zadatku.
   • Wysokość zadatku będzie ustalana indywidualnie, w zależności od zarezerwowanego na dana wizytę czasu, stopnia skomplikowania i kosztu przeprowadzanego zabiegu.
   • Zadatek może zostać wpłacony za pośrednictwem gotówki bądź karty w siedzibie kliniki, jak również za pomocą przelewu bankowego (z akceptacją regulaminu).
   • W przypadku braku wpłaty zadatku w terminie 3 dni przed planowaną wizytą, Stomatologia Stencel automatycznie odwoła termin zaplanowanej wizyty. Rezerwacja terminu wizyty jest uważana za skuteczną po uiszczeniu zadatku.
   • Termin zarezerwowanej wizyty Pacjent może odwołać do 12 godzin przed godziną planowanej wizyty poprzez odbytą rozmowę telefoniczną, wiadomość SMS, bądź wiadomość e-mail.
   • W przypadku realizacji zaplanowanej wizyty zadatek będzie podlegał rozliczeniu na poczet kosztów za wykonaną usługę.
   • W przypadku niezgłoszenia się na zadatkowaną wizytę i niepowiadomienia Stomatologii Stencel, zgodnie z warunkami pkt. 5, uiszczony zadatek nie podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet zadatku na kolejną wizytę.
   • W przypadku powiadomienia o nieobecności Pacjenta, uiszczony zadatek może zostać zaliczony na poczet zadatku na kolejną wizytę lub może być zwrócony Pacjentowi (po wcześniejszym przedłożeniu dowodu wpłacenia zadatku oraz telefonicznym poinformowaniu o chęci odbioru zaliczki przynajmniej dzień przed planowanym odbiorem). Wyboru pomiędzy żądaniem zwrotu lub zaliczeniem zadatku na kolejną rezerwację dokonuje Pacjent. Zaliczka zwracana jest tylko i wyłącznie w formie gotówki.
   • Na wypadek, gdyby zarezerwowana wizyta nie odbyła się z przyczyn leżących po stronie Stomatologii Stencel, zadatek zostanie niezwłocznie zwrócony, jeżeli Pacjent podejmie decyzję o rezygnacji z leczenia.
   • Pacjentowi nie przysługuje żądanie domagania się zwrotu zadatku w zwielokrotnionej wysokości.
    4.  Terminy wizyt powinny być odwoływane do 12 godzin przed planowaną wizytą tylko poprzez wysłanie SMS na nr tel 508 169 997 lub poprzez wysłanie maila na adres rejestracja@stomatologia-stencel.pl.

 

XII. Gwarancje

Pozycje podlegające gwarancji:

Wypełnienia światłoutwardzalne
Gwarancja STANDARD 2 lata
w przypadku braków w uzębieniu indywidualnie
w przypadku bruksizmu gwarancji nie udzielamy

 

Wkłady koronowo-korzeniowe
Gwarancja STANDARD 2 lata
w przypadku braków w uzębieniu gwarancji nie udzielamy
w przypadku bruksizmu indywidualnie

 

Uzupełnienia porcelanowe
Gwarancja STANDARD 2 lata
w przypadku braków w uzębieniu gwarancji nie udzielamy
jeśli pacjent uzupełni wszystkie braki zębowe w ciągu 6 miesięcy 2 lata
w przypadku bruksizmu indywidualnie

 

Protezy ruchome
Gwarancja STANDARD 2 lata
w przypadku nieuzupełnionych braków w uzębieniu gwarancji nie udzielamy
po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych 2 lata

 

Implanty
System Standard ICX 5 lat
System Premium ANKYLOS 10 lat
w przypadku braków w uzębieniu gwarancji nie udzielamy
w przypadku bruksizmu gwarancji nie udzielamy

 

   1. GWARANCJA NIE OBEJMUJE prac tymczasowych (korony tymczasowe, protezy natychmiastowe) oraz wykonanych na życzenie pacjenta. W takich przypadkach informujemy pacjentów o ograniczonej gwarancji lub jej braku.
   2. GWARANCJI NIE PODLEGAJĄ USZKODZENIA POWSTAŁE W WYNIKU:
   • niedostatecznej higieny jamy ustnej i nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych;
   • nieprzestrzegania zaleceń lekarza co do postępowania z uzupełnieniami protetycznymi;
   • nieszczęśliwych wypadków oraz urazów mechanicznych, a także złamań koron zębowych pomiędzy wizytami;
   • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu;
   • chorób, który niekorzystnie wpływają na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po chemio- i radioterapii);
   • korekt wykonanych poza Stomatologią Stencel;
   • braku możliwości wykonanie usługi zgodnie z prawidłowymi procedurami (np. braku współpracy z lekarzem podczas zabiegu);
   • zębów będących w trakcie leczenia.
   1. W przypadku zaistnienia wady pracy protetycznej lub dolegliwości, będącej wynikiem leczenia stomatologicznego, Pacjent zobowiązany jest do zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie do 5 dni roboczych od wystąpienia problemu.
   2. Warunkiem udzielenia gwarancji są wizyty kontrolne co najmniej raz na 6 miesięcy oraz regularne profesjonalne oczyszczanie zębów z kamienia i osadu (w przypadku prac protetycznych higienizacja raz na pół roku).
   3. W przypadku odstąpienia od planu leczenia, pacjent traci gwarancję.

XIII. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin organizacyjny ustala Anna Schmidt.
  2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.
  3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na wniosek pacjenta w Rejestracji.
  4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych
   w Stomatologii Stencel.

Regulamin Stomatologii Stencel